Adatvédelmi elvek és tájékoztató

 

A Még egy kört! Gypsy Jazz Trió tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait, magántermészetű adatait. Személyes adatainak kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük.

A weboldalon megadott információk, adatok kezelése és felhasználása során a Még egy kört! Gypsy Jazz Trió az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait betartva jár el.

Az Európai Unió Adatvédelmi rendelete és a magyar adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Ön a Weboldalon található kapcsolattartó űrlap önkéntes kitöltésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Még egy kört! Gypsy Jazz Trió adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa és feldolgozza a szolgáltatásnyújtás folyamán. Kapcsolattartó űrlapunkon az Ön önkéntesen megküldött nevét, e-mail címét illetve az üzenetében küldött esetleges további személyes adatait kezeljük abból a célból, hogy szolgáltatásainkkal kapcsolatban Önt tájékoztathassuk.

Az Adatkezelő a http://www.megegykort.com weblapján a látogató érintettek IP címét, cookie azonosítóit kezeli. A weblapon anonim látogatóazonosító (cookie, másnevén süti) működik, amely egy olyan egyedi jelsorozat, melyet a szolgáltatók a weblaplátogatók számítógépére helyeznek el. Az általunk használt cookiek weblaphasználat azonosításra, illetve a weblaphasználattal kapcsolatos profilinformációk tárolására alkalmasak. Az ilyen jelsorozatok azonban önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót személyükben azonosítani, mert felhasználásuk során a teljes IP cím tárolása nem történik meg, azok csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak. A weblapon lévő cookiek használatával az érintett nevének, e-mail címének vagy bármilyen más személyes adatának tárolására nem kerül sor, az adatcsere gépek között történik meg. A weblap látogatójának természetesen lehetősége van a weblapon található cookiek tiltására, amely a böngésző beállításai közt tehető meg. Ha a látogatása során a weblap látogatója mellőzi a weblapon elhelyezett cookiek használatát, ez azt eredményezheti, hogy a weboldal egyes funkciói nem lesznek elérhetőek és fennáll annak lehetősége, hogy maga a weboldal sem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ez esetben azonban a weblapon szolgáltatásainkról a weblapon feltüntetett telefonos, e-mailes elérhetőségeinken is érdeklődhet.

Önnek mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel és töröljük adatbázisunkból, az erre a célra kijelölt elérhetőségünkön keresztül.

Önt a Még egy kört! Gypsy Jazz Trió által kezel személyes adatainak vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

  • hozzáférési jog;
  • helyesbítéshez való jog;
  • törléshez való jog;
  • az adatkezelés korlátozásához való jog;
  • adathordozhatósághoz való jog;
  • tiltakozáshoz való jog;
  • az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga;
  • panasztételi jog.

Ha bármilyen a weboldalra vonatkozó adattal, tartalommal vagy vizuális megjelenéssel kapcsolatos kérdése, megjegyzése vagy panasza merülne fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségünkön keresztül!

Panaszával, vagy adatvédelmi jogsértéssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat panasszal, vagy kérhet adatvédelemmel kapcsolatos jogaival kapcsolatos tájékoztatást. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c

Levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Contact

Write to us with confidence!